Standing after Round 1 (U-800)

Standing after Round 1 (U-800)

Ranks 1-7 (1 pt)
Owen Lee (A.R.: 788)
Ricky Chen (760)
Justin Huang (756)
Ivan Huang (696)
Jerry Zhijun Zhang (634)
Carina D’Souza (UNR)
Dean Toyserkani (UNR)

Ranks 8-9 (1/2 point)
Isaac Duanmu (A.R.: 776)
Guanming Yu (671)
Eric Fan (538)
Jeremy Zhu (465)

Ranks 10-16 (0 points)
Raymond Cheng (A.R.: 623)
Gordon Zeng (519)
Marie Guan (485)
Jeffrey Zhuang (323)
Isabella Yang (293)
Shuhan Zhang (228)
Carina Feng (200)